Administration og borgermøder

Landsbyrådet værner om lodsejernes fælles ejendomsret og administrerer gadejorden i henhold til de procedurebestemmelser, som er fastsat i Landsbyrådets vedtægter. Det betyder først og fremmest, at Landsbyrådet skal være tovholder og sørge for at indkalde til borgermøder, når der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende gadejorden.

Om gadejorden som kulturarv

Landsbyrådet værner om den fælles ejendomsret til gadejorden, fordi det fælles ejerskab er en del af vores kulturarv. Gadejord er jord, som blev udlagt til fælles brug for alle lodsejerne i et ejerlav i forbindelse med udskiftningen af Danmarks landbrugsjord i perioden fra 1700 til 1850. Gadejorden i Herringløse er noget helt særligt, fordi lodsejerne har formået at bevare deres fælles ejendomsret til gadejorden. Det står i modsætning til mange andre landsbyer, hvor gadejorden er blevet herreløs hen over årene med den følge, at ejendomsretten er tilfaldet kommunen i medfør af udstykningslovens § 46. Sådan er det ikke gået i Herringløse. Det skyldes, at vi i hvert fald siden 1958 har haft en fælles forening, som har haft til opgave at administrere gadejorden og repræsentere ejerkredsen udadtil. I perioden 1958-1985 blev gadejorden administreret af den tidligere Borger- og Grundejerforening. I perioden fra 1985-1999 blev gadejorden administreret af foreningen Herringløse Skole A.M.B.A. Siden stiftelsen i 1999 har det været Landsbyrådets opgave at administrere gadejorden. Den fortsatte administration af gadejorden har betydet, at gadejorden ikke er blevet betragtet som herreløs og derfor den dag i dag ejes i fællesskab af alle lodsejerne i ejerlavet.

Om Landsbyrådets opgave som administrator

Landsbyrådets opgave som administrator indebærer navnlig tre ting: 1) Landsbyrådet skal fungere som tovholder og sørge for, at alle beslutninger vedrørende gadejorden træffes i fællesskab efter en åben og demokratisk proces, der involverer alle medejere af gadejorden. 2) Landsbyrådet skal sørge for at gennemføre de beslutninger, som ejerkredsen har truffet. 3) Landsbyrådet skal repræsentere ejerkredsen udadtil såvel i forhold til Roskilde Kommune og andre myndigheder som i forhold til borgerne.

Langt de fleste af de lodsejere, som interesserer sig for gadejorden, er medlemmer af Landsbyrådet. Landsbyrådet er imidlertid en frivillig grundejerforening (i modsætning til en grundejerforening med obligatorisk medlemsskab), og det er ikke alle medejere af gadejorden, som er medlemmer af Landsbyrådet. Det betyder i praksis, at beslutninger vedrørende anvendelse, udleje eller salg af gadejord eller vedrørende anerkendelse af hævd over gadejord ikke kan træffes af Landsbyrådets bestyrelse eller generalforsamling på egen hånd. Når der skal træffes væsentlige beslutninger vedrørende gadejorden, indkalder Landsbyrådet derfor til borgermøder, hvor alle medejere af gadejorden stemmer på lige fod, hvad enten de er medlemmer af Landsbyrådet eller ej. Så længe flertallet af de lodsejere, som interesserer sig for gadejorden, er medlemmer af Landsbyrådet, vil det stadig være Landsbyrådets bestyrelse, som skal sørge for at iværksætte en høring af hele ejerkredsen og gennemføre de beslutninger, som ejerkredsen træffer. Hvis man vil have indflydelse på den daglige administration af gadejorden, skal man derfor melde sig ind i Landsbyrådet og deltage i generalforsamlingen, hvor bestyrelsen bliver valgt.