2022 Generalforsamling

Referat af Generalforsamlingen d. 28 april 2022.

Landsbyrådet havde traditionen tro indkaldt til årets generalforsamling, som i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned – og ligeledes varsles min. 6 uger før afholdelse.

Formand Christian Gervøe bød velkommen og gennemgik aftenens agenda:

Valg af Ordstyrer: Thomas Ryhl

Referent: Lotte Munk (undtaget regnskabsdel) 

Stemmetællere: Anders Gøricke + Ole Nielsen (efternavn?)

Formandens beretning:

Generalforsamlingen var sidste år præget af ”Corona” tilstande, dog havde vi en rigtig hyggelig aften under ”åben himmel” ved det vestlige gadekær i juni 2021. Ligeledes blev Sct. Hans også påvirket, men ved fælles hjælp lykkedes det at få den ”imaginære” heks sendt afsted mod Bloksbjerg – og hækken modstod endnu éen gang ildens flammer, (som blev forstærket af afbrænding af et af byens stråtage, der MOD alle anvisninger IKKE må efterlades til offentlig afbrænding).  

Trafik og veje.

På Sengeløsevej er der nu blevet opsat ”trafik-dæmpende” foranstaltninger i form af indsnævring i kørebanen, hvilket har medført at få bilister slipper trykket fra speederen. Vi afventer fortsat at kommunen gennemfører de sidste tiltag bl.a. en midterrabat, som skal opføres i det første sving, umiddelbart inden de tre huse i svinget (sengeløsevej nr. xx).

Ifølge trafikudviklingen 20212-2021 fra Roskilde Kommune ses fortsat en faldende tendens til at benytte sengeløsevej som gennemkørsel til motorvejen – og her må vi formode, at tilkørslen til fra Egedal + Slæggerup, har taget noget af presset på sengeløsevej. Har i læst dette?

Vi afventer at få politiets hastighedsmålinger fra 2021, de senest tilgængelige er fra 2019 – og her viste gennemsnitshastigheden at være 50 km/t (indenfor byzonen). Hvem rykker kommunen for hastigshedsmålinger?     

Kalkgravsvej.

Her er beboerne beliggende ud til kalkgravsvej meget generet af den tiltagende tunge trafik mod det tidligere ”Pihl & Søn´s” beliggendehed, specielt efter at lejemålet nu er overtaget af flere forskellige, heriblandt et entreprenørfirma, som meget ofte har besøg af lastbiler mm. Michael m. flere (?) har på egen foranledning opsat flere chikaner – og en dialog er igangsat med kommunen omkring begrænsning af den tunge trafik, som sker i landzone. 

Rytterkær:

Gennemsnitshastigheden er i 2021 målt til 57 km/t ifølge Plan og Teknik, som LBR talte med på Landsbyrådenes Dag. Der er derfor ingen umiddelbare planer om at lave indgreb her, men måske skulle man udfordre den tilladte hastighed på 60 km/t, der kan virke høj p.g.a. meget dårligt udsyn på Rytterkær.

(2019?)………………..(Christian?) 

Ring 5 syd:

Venstre er nu officielt gået imod etablering af transportkorridoren Ring 5, hvilket indebærer, at der nu er et absolut flertal imod opførelsen. Vi følger sagen nøje………. 

Vælgermøde d. 2. november

Forud for kommunalvalget i 2021 havde vi inviteret alle partier til vælgermøde på Herringløse skole. Vi havde repræsentanter fra 9 partier – og et fremmøde blandt byens borger på ca. 20 stk. Diskussionerne foregik i år, via emneborde, hvor følgende emner blev taget op: Klima, trafik, veje, stier og skoler/institutionerXx, XX  

Landsbyrådenes dag:

Henrik og Christian deltog på vores vegne – og specielt projekt Svogerslev blev nævnt, hvor kommunen havde en lidt anderledes tilgang til deltagelse, end hvad vi hidtil havde set. 

Hjertestarter kursus.

Blev afholdt i februar, hvor ca. 10 fra byen fremmødte. Vi har nu i alt 2 hjertestarter i byen:

 1. ved den gamle købmandsbutik på hjørnet af Herringløse Bygade og Hvedstrupvej (Den er IKKE registreret hos TRYG- hvem sørger for dette?)skal genmeldes efter brug – jeg er i gang !
 2. Muldhøjvej 14 (er registreret)

Dueslaget: 

Vi er nu oppe på 310 medlemmer af Dueslaget – og alle var enige om, at promovere den i næste nr. af Tidende.

Flag Allé: 

Flagalleen har været mere brugt i 2021 end 2020 og grundet den store efterspørgsel samt ”svind” i form af folk, der låner vores flag har vi besluttet følgende:

Flag-alleen (udlejning + vedligeholdelse) overgår til NI-gruppen

Landsbyrådet yder et tilskud til køb af 15 flag, så beholdning svarer til antal master

Tidende:

Flere kræfter til brug for redaktionelt indhold ønskes ☺.

Forslag fra salen:

 • Nye opslagskasser rundt omkring i byen?
 • Evt. en stor placeret ved busstoppested midt i byen (kun for foreningerne)

Regnskab: – ved ikke hvem, der tog notater? Henrik og Peter må byde ind her!

Kontingent: Holdes uændret til 125 kr. pr. år

Herringløse Landsbyråd:

Valg af ny formand:

 • Overlades til bestyrelsen på næste møde

Valg af kasserer: LM genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Jørgen Nielsen (suppl) – mailadresse?
 • Bjarne Melander – mailadresse?
 • Robert Klein – mailadresse?

Genvalg af revisorer:

 • Revisor: Leif Hansen
 • Kritisk Revisor: Lars Ole

Evt:

 • Grøn andemad i det vestlige gadekær – er der mulighed for oprensning?
 • Strategiplan for de næste 10 år – er det noget LBR vil arbejde for?

Afslutningsvist fremlagde Christian, nogle af de emner, som vi vil arbejde for det næste år:

 • Veje – genbesøge vore ønsker og udfordringer ved kommunen.
  • Sengeløsevej / Bygaden
  • Østrupvej
  • Hvedstrupvej
 • Stier
  • Dialog med Hvedstrup om forbindelse fra svinget (Højvangsvænge) til Hvedstrup
  • Nye forsøg på stier…
 • Monitorering af Ring 5 udvikling (valg)
 • Byjord – afklaring forventes i 2022…
 • Bygning af ny opslagskasser i byen (5)